Innspill til myndighetene

Vi deltar i høringer og andre prosesser av betydning for vårt arbeid og våre medlemmer. Her kan du lese våre tidligere innspill til myndighetene.

Gi innspill til høringer

Vi har ingen pågående høringsprosesser nå.

2023:

Høringssvar til kommuneplanenes arealdel (KPA) – Oslo kommune

Dato: 22.12.23

Mottaker: Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten

_________________________________________________________________________________________________________________

Høring energimerkeforskriften Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Dato: 18.12.23

Mottaker: Olje- og energidepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Venstres stortingsvalgprogram

Dato: 22.11.23

Mottaker: Venstre

_________________________________________________________________________________________________________________

Kommentar til arbeid med veileder om nye klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser

Dato: 08.11.23

Mottaker: Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til energi- og miljøkomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen om regjeringens forslag til statsbudsjett 2024

Dato: 27.10.23

Mottaker: Energi- og miljøkomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Statsbudsjettet 2024: (i samarbeid med Norsk Eiendom)

Dato: 20.06.23

Mottaker: Statsministerens kontor

_________________________________________________________________________________________________________________

Brev til energi og miljøkomiteen – Innlemmelse av bygningsenergidirektiv II fra 2010 i EØS-avtalen

Dato: 11.05.23

Mottaker: Stortingets energi- og miljøkomité 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Høringsuttalelse fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom til Energikommisjonens rapport Mer av alt – raskere

Dato: 27.04.23

Mottaker: Olje- og energidepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Anskaffelsesutvalget

Dato: 24.04.23

Mottaker: Anskaffelsesutvalget

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Innspill fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom til nasjonal handlingsplan for energieffektivisering

Dato: 21.04.23

Mottaker: Olje-og energidepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Grønn Byggallianses høringssvar til “Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser”

Dato: 08.03.23
Mottaker: Nærings- og fiskeridepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Skriftlig innspill til klimahøring fra Grønn Byggallianse

Dato: 20.02.23
Mottaker: Høyres stortingsgruppe ved Mathilde Tybring-Gjedde

_________________________________________________________________________________________________________________

Skriftlig innspill til stormøte om sirkulær økonomi

Dato: 02.02.23
Mottaker:Klima- og miljødepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Høringssvar til NVEs forslag om prisregulering av fjernvarme.

Dato: 01.02.23
Mottaker: NVE

_________________________________________________________________________________________________________________

Høringssvar til forslag til nasjonalt program for offisiell statistikk for perioden 2024-2027. Høringssvar fra Grønn Byggallianse, EBA, SINTEF og Norsk Eiendom

Dato: 27.01.23
Mottaker: Finansdepartementet

2022:

Representantforslag om skjerpa klimakrav til bygg (Dok8:262S)(2021-2022). Høringssvar fra EBA, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Dato: 22.11.22
Mottaker: Kommunal- og forvaltningskomiteen og energi- og miljøkomiteen, Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Representantforslag om en mer sirkulær økonomi (Dok8:254S)(2021-2022). Høringssvar fra EBA, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Dato: 08.11.22
Mottaker: Energi- og miljøkomiteen, Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2022–2023) ( i samarbeid med Norsk Eiendom).

Dato: 16.10.22
Mottaker: Finanskomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Kommunal- og forvaltningskomiteen, Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til innføring av modell for deling av strømproduksjon. Høringssvar fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom.
Dato: 30.09.22
Mottaker: Reguleringsmyndigheten for energi (RME), på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til ny høyhusstrategi for Oslo. Høringssvar fra Grønn Byggallianse.

Dato: 30.08.22

Mottaker: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Statsbudsjettet 2023: (i samarbeid med Norsk Eiendom)

Dato: 25.08.22

Mottaker: Statsministerens kontor

_________________________________________________________________________________________________________________

Høringssvar fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom: Endringsforslag i EUs fornybardirektiv, energieffektiviseringsdirektiv, og direktiv om bygningers energiytelse. 

Dato: 22.08.22
Mottaker: Olje- og energidepartementet. OEDs nettside med høringsnotat mm.

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Energikommisjonen fra Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom

Dato: 25.05.22
Mottaker: Energi- og miljøkomitéen, Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill tilleggsmelding energimeldingen  – (i samarbeid med Norsk Eiendom)

Dato: 27.04.22
Mottaker: Energi- og miljøkomitéen, Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til nytt direktiv for bygningers energiytelse (EBPD) – (i samarbeid med Norsk Eiendom)

Dato: 28.02.2022
Mottaker: Olje- og energidepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

2021:

_________________________________________________________________________________________________________________

Ombruk av byggevarer

Dato: 09.11.2021
Mottaker: Direktoratet for byggkvalitet

_________________________________________________________________________________________________________________

Høringssvar til forslag til endringer i statlige planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning

Dato: 01.11.2021
Mottaker: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Klimabaserte energikrav til bygg – (i samarbeid med Norsk Eiendom)

Dato: 01.102021
Mottaker: Direktoratet for byggkvalitet

_________________________________________________________________________________________________________________

Mangel på norske definisjoner for kriterier i EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter
svekker norsk bygg- og eiendomssektors tilgang til kapital – (i samarbeid med Norsk Eiendom og Finans Norge)

Dato: 17.06.2021
Mottaker: Finansminister Jan Tore Sanner (H), olje- og energiminister Tina Bru (H) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

_________________________________________________________________________________________________________________

Energy efficiency – Revision of the Energy Performance of Buildings
Directive 2010/31/EU

Dato: 22.03.2021
Mottaker: European Commission

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til strategi for grønne tak og fasader

Dato: 05.03.2021
Mottaker: Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

_________________________________________________________________________________________________________________

Energisparing i boliger og bygg må prioriteres i klimaplanen

Dato: 16.02.2021
Mottaker: Stortinget v/Energi- og miljøkomiteen

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til høring om gjennomføring av EU-regelverk om bærekraftig finans

Dato: 08.01.2021
Mottaker: Finansdepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til handlingsplanen for bærekraftsarbeidet i Norge

Dato: 29.11.2020
Mottaker: Bærekraftsminister Nikolai Astrup

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til FNs miljøforsamling og ny naturavtale

Dato: 12.10.2020
Mottaker: Klima- og miljødepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §7-2 m.m. om sikkerhet for overvann

Dato: 25.06.2020
Mottaker: Direktoratet for Byggkvalitet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020

Dato: 25.05.2020
Mottaker: Stortinget v/Finanskomiteen

_________________________________________________________________________________________________________________

Endringer i nettleiestruktur

Dato: 25.05.2020
Mottaker: Reguleringsmyndigheten for energi i NVE

_________________________________________________________________________________________________________________

Forprosjekt ny energimerkeordning

Dato: 13.05.2020
Mottaker: Olje- og energidepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Klimakur 2030

Dato: 30.04.2020
Mottaker: Miljødirektoratet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til klimamøte i regi av statsråd Nikolai Astrup

Dato: 06.03.2020
Mottaker: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie

Dato: 08.01.2020
Mottaker: NVE- Reguleringsmyndigheten

_________________________________________________________________________________________________________________

Forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Dato: 10.03.2019
Mottaker: Klima- og miljødepartementet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til miljøkrav i TEK-20

Dato: 06.03.2019
Mottaker: Direktoratet for Byggkvalitet

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000m2

Dato: 08.05.2018
Mottaker: Direktoratet for Byggkvalitet

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til Representantforslag 1 03 S om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet

Dato: 15.03.2018
Mottaker: Stortinget

_________________________________________________________________________________________________________________

Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Dato: 28.02.2018
Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat

_________________________________________________________________________________________________________________

Høring om bærekraftig og sirkulært forbruk

Dato: 15.01.2018
Mottaker: Oslo kommune

_________________________________________________________________________________________________________________

Metode for klimagassberegninger for bygninger NS 3720

Dato: 23.12.2017
Mottaker: Standard Norge

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill energimerkeordningen

Dato: 16.11.2017

_________________________________________________________________________________________________________________

Innspill til ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter 

Dato: 30.09.2016
Mottaker: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Filtrer på stikkord