Energisparing i boliger og bygg må prioriteres i klimaplanen

Dette er et felles innspill til Energi- og miljøkomiteen fra 29 miljø-, forbruker-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner, i anledning Stortingets behandling av Klimaplan (Meld. St. 13 (2020–2021)).

Organisasjonene vil bemerke at en rekke gode forslag i klimaplanen bør suppleres av enøktiltak. Bygg er den sektoren som bruker mest energi (80 TWh) og mest strøm (65 TWh) i Norge.

Husholdningene bruker hvert år rundt 40 TWh elektrisitet. I 2019 var dette 30 % av totalt strømforbruk i Norge. Energisparing i bygg kan gi store mengder konfliktfri strøm. Dette er et avgjørende bidrag som i for liten grad er hensyntatt i klimaplanen.