Fang energityven

 

Kampanjestart 16. oktober 2023

Hvert år arrangerer Grønn Byggallianse kampanjen Fang energityven. I år har Grønn Byggallianse inngått et samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Formålet med kampanjen er å spare energi og kostnader i drift av bygg og samtidig øke kompetansen til de som deltar. Alle kilowattimer spart er bra for virksomheten, bra for klima og natur og er med på å styrke kraftbalansen! Målet for årets kampanje er å fange flest mulig energityver ved å mobilisere bredt. 

Hvorfor fange energityver?

Ved å fange energityver og kutte utilsiktet energibruk i den daglige driften kan vi få ned forbruket og kostnadene på kort sikt uten at det går ut over komforten. Samlet oppnår vi en mer effektiv energibruk i bygg som kan frigjøre kraft til å elektrifisere andre deler av samfunnet. Slik bidrar energieffektivisering til å kutte i klimagassutslipp og vi sparer naturen for konfliktfylt kraft- og nettutbygging.

Ofte koster det lite å kaste ut de energityvene som stjeler kilowattimer. Gjennom å bli med kan din virksomhet: 

→ identifisere og gjennomføre enkle tiltak som reduserer energiforbruket 

→ øke  kompetansen gjennom erfaringsoverføring og opplæring  

→ spare penger gjennom mer effektiv drift 

→ bidra til økt energieffektivisering i bygg  

Hva er typiske energityver og hvem kan bli med?

 

Typiske energityver er energikrevende kilder som står på i bygg når det ikke er folk i bygget: 

→ ventilasjonsanlegg som går 

→ lys som står på

→ reklameskilt

→ PC-skjermer som ikke er avslått 

→ varme og/eller kjøling som står på helt unødvendig 

Kampanjen retter seg mot de som drifter bygg og hjelper dem med å finne kilder i bygget som ikke driftes optimalt og fører til unødvendig bruk av energi. NVE og Grønn Byggallianse oppfordrer aktører fra næringslivet, offentlige aktører og kommuner1 til å være med å gjennomgå sine bygg og fange energityvene! Aktuelle bygg kan være kontorbygg, kjøpesentre, borettslag, skoler, barnehager og driftsbygg. 


Funn fra Fang energityven 2022:

1.225.000 m2 bygningsareal registrert og gjennomgått 

→ funnet gjennomsnittlig sparepotensial på 4,66 kWh per m2 = 5 700 000 kWh

for Grønn Byggallianse sine medlemmer tilsvarer dette 233 GWh/år  

→ for alt av næringsbygg i Norge tilsvarer dette 700 GWh/år

Hvordan blir du med og hva skal du gjøre?

Fang energityven er en ukes lang kampanje som starter mandag i uke 42 hvert år. Den er først og fremst for deg som har den daglige omsorgen for bygningene. Det er ønskelig at resten av driftsorganisasjonen, servicepartnere, representanter fra brukerne av bygningen, og gjerne noen fra ledelsen og kommunikasjon blir med.

Fang energityven gjennomføres ved at driftspersonell går rundt i bygget de drifter og leter etter unødig energibruk. Det er en fordel at gjennomgangen gjøres etter at det er blitt mørkt og utenfor den tiden bygget brukes. Da er det lettere å se lys som står på eller å høre installasjoner som går, men som burde vært slått av.

Vi har også en inspirasjonsmodul for å forberede deg på jakten.