For leverandører av byggeprodukter

Stadig flere produserer og leverer byggevareprodukter til BREEAM-NOR-prosjekter. Gjør deg kjent med krav og muligheter.

BREEAM-NOR-logo-rund-200x200

For konkrete spørsmål om de ulike emnene i BREEAM-NOR-manualen, gå til ofte stilte spørsmål og finn emnet det gjelder.

BREEAM-NOR er en sertifiseringsordning for nybygg. Det finnes derfor ingen godkjenningsordning for produkter i BREEAM-NOR. Det finnes derfor heller ikke produkter som kan klassifiseres som «Very Good» eller «Excellent» etter BREEAM-NOR-systemet. Det vil være mer riktig å si at produkter tilfredsstiller krav iht. BREEAM, ikke at de er BREEAM-godkjent.

Vi opplever at mange produsenter og leverandører likevel får spørsmål om de har BREEAM-NOR-godkjente produkter. Vi anbefaler da å henvise til disse nettsidene.

Markedsføring av produkter som “BREEAM-godkjent” eller bruk av logo på produktene er ikke i henhold til reglene for bruk av BREEAM-NOR-merkevaren eller -logoen.

Les også: Regler for bruk av BREEAM-NOR-merker og logoer

Et produkt får ingen poeng i BREEAM-NOR. Et produkt med samsvarende egenskaper og dokumentasjon kan bidra til at det sertifiserte bygget oppnår ett eller flere poeng i ulike emner.

Hea 02 Inneluftkvalitet – Utslippskrav og luftforurensing

I BREEAM-NOR v6.0 og v6.1 belønnes emisjoner fra ulike bygningsprodukter som skal inn i det sertifiserte bygget. Dette er minstekrav fra sertifiseringsnivå Very Good og oppover. Det er kun produktene i tabell Hea 02-01 og Hea 02-02 som omfattes av kriteriene og dersom produktene dekkes av kategoriene i tabellene må produsent/leverandør kunne dokumentere at emisjonskravene er ivaretatt. Formålet er å redusere forurensing til inneluften.

For maling og overflatebehandling vil også følgende gjelde for at kriteriet skal være oppfylt:

All maling påført i/på bygget skal være i henhold kriteriene i emnet Hea 02 Inneluftkvalitet, tabell Hea02-04. Maling som er industrielt påført dekkes ikke av disse kravenekriteriene i manualen da denne eventuelt vil inngå som en del av produktene spesifisert i tabell Hea 02-01, Hea 02-02 eller Hea 02-04.

Mulig godkjente sertifiseringsordninger og dokumentasjon som viser samsvar med kriteriene er listet opp i metodebeskrivelse M3.4 Dokumentasjon og egenerklæring på emisjonsnivåer fra bygningsprodukter og inkluderer blant annet:

 • Danish Indoor Climate Labelling-Class 1
 • Danish Indoor Climate Labelling-Class 2
 • Indoor Air Comfort Gold
 • ECOproduct grønt nivå
 • ECOproduct kategori 1

Vær obs på at det er versjon 5.2 av ECOproduct som er gjeldende for BREEAM-NOR v6.0 og versjon 5.3 som er gjeldende for BREEAM-NOR v6.1.

Følgende kan også aksepteres dersom dokumentasjonen inneholder informasjon om emisjoner til inneluft i henhold til kriteriene i emnet:

 • verifisert EPD
 • Svanemerket/EU-blomsten
 • Sintef Teknisk Godkjenning
 • Sintef Miljøsertifikat

Hvis revisorer, tiltakshavere eller sertifiseringsorganisasjoner ønsker å få anerkjent andre ordninger som ikke er listet under metode M3.4, bes dere kontakte Grønn Byggallianse (tech@byggalliansen.no) for nærmere opplysninger om søknadsprosessen.

I BREEAM-NOR v6.0 og v6.1 metode M3.1 stilles det krav om akkreditering av organisasjoner som foretar prøvetaking eller laboratorieanalyser. Kravet gjelder produkter som inneholder formaldehyd, kreftfremkallende stoffer kategori 1A og 1B og/eller flyktige organiske forbindelser (VOC).

Mat 02 Bærekraftige materialvalg – produktkrav – Fravær av miljøfarlige stoffer

Emnet har som minstekrav å dokumentere fravær av miljøgifter i bygningsprodukter. Miljøgifter er stoffer definert på følgende lister:

 • Den norske prioritetslista
 • REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) Substances of Very High Concern (kandidatlista)
 • REACH vedlegg XIV (godkjennings-/ autorisasjonslista)
 • REACH vedlegg XVII (forbud- og begrensningslista)

Det stilles krav til at ethvert byggeprosjekt som skal BREEAM-NOR-sertifiseres har en komplett oversikt over alle bygningsprodukter benyttet i prosjektet. Oversikten skal inneholde navn på produkt, produsent og tilhørende informasjon som kan bekrefte fravær av miljøgifter.

Kravet i dette kriteriet oppfylles enklest ved å benytte forhåndsvurderte produkter. I følgende merkeordninger og verktøy er innholdet av miljøgiftige stoffer forhåndsvurdert:

 • Svanemerket/EU-blomsten
 • ECOproduct metode 5.2 – farge grønn for miljøindikatoren helse og miljøfarlige stoffer
 • SINTEF Teknisk Godkjenning
 • SINTEF Miljøsertifikat

Dersom produktet ikke er forhåndsvurdert for miljøgifter av en merkeordning eller i et verktøy, kan følgende informasjon benyttes for å få oversikt over stoffinnhold:

 • Sikkerhetsdatablad (kun obligatorisk for kjemiske bygningsprodukter)
 • Miljødeklarasjon (Environmental Product Declaration, EPD). I norske EPD-er utstedt fra og med 2012 oppgis innhold av stoffer på kandidatlisten til REACH. I utenlandske EPD-er er dette frivillig informasjon.
 • CE-merkede produkter til byggverk hvis innhold av stoffer på kandidatlista til REACH er dokumentert i en samsvarserklæring.

Dersom produsenten ikke har dokumentasjon som bekrefter at produktet ikke er tilsatt eller inneholder stoffer på prioritetslista eller nevnte REACH-lister, kan prosjektene be om en skriftlig bekreftelse fra den juridisk ansvarlige hos produsenten. Denne egenerklæring må minimum inneholde navn på ansvarlig person, dato og produktnavn.

Dokumentasjonen må være gyldig på innkjøpstidspunktet.

Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer – Minstekrav: Lovlig hugget og bærekraftig tre

Bruk av lovlig hugget og bærekraftig tre er et minstekrav (ingen poeng) for å oppnå sertifisering. Kriteriene gjelder både for trevirke som benyttes som bygningsmateriale og det som benyttes midlertidig (f.eks. forskalingsmaterialer). Med lovlig tre menes tømmer som er avvirket i samsvar med gjeldende lovgivning i avvirkningsstaten, jfr. tømmerforordningen (EU 995/2010), og som er i samsvar med det norske CITES-regelverket.

Lovlig og bærekraftig tre kan dokumenteres på en av følgende måter:

 1. Gjennom et uavhengig, tredjeparts skogsertifiseringssystem, som FSC eller PEFC.
 2. Dersom dokumentasjon iht. punkt 1 ikke foreligger, må det utarbeides prosjektspesifikk dokumentasjon basert på «Framework for Evaluating Category B evidence – Category B». I så fall skal det leveres sjekkliste 1 (informasjon om forsyningskjede) og/eller sjekkliste 2 (informasjon om skogkilder).

Bruk av ombrukt og gjenvunnet trevirke fremmer formålet i dette emnet. Dokumentert ombrukt og gjenvunnet trevirke kan derfor benyttes selv om det ikke kan dokumenteres at trevirket er lovlig hugget og bærekraftig.

Mat 02 Bærekraftige materialvalg – produktkrav

I BREEAM-NOR v6.0 og v6.1 belønnes prosjekter som benytter bygningsprodukter med dokumenterte kvaliteter i form av miljødeklarasjoner (Environmental Product Declaration, EPD-er) og ytelseserklæringer etter ECOproduct metode 5.2 for v6.0 og ECOproduct metode 5.3 for v6.1.

De poenggivende kriteriene i emnet Mat 02 Bærekraftige materialvalg – produktkrav gjelder kun for komponenter som inngår i tabell Mat 02 Relevante bygningsdeler og produktgrupper fra NS 3451, som er et utdrag av NS 3451 Bygningsdelstabellen.

Valg av produkter eller materialer som skal bidra til poeng for EPD-er eller ytelseserklæringer er opp til hvert enkelt byggeprosjekt. Det er derfor viktig at produsenter og leverandører bidrar med tydelig og lett tilgjengelig dokumentasjon til prosjektene for de bygningsproduktene som prosjektet har valgt ut.

EPD-er skal være utarbeidet og verifisert i henhold til EN 15804:2012+A2:2019 – Bærekraftige byggverk – Miljødeklarasjoner – Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer. EPD-er utarbeidet i henhold til EN 15804:2012+A1:2013 kan benyttes dersom de fortsatt er gyldige ved innkjøpstidspunkt i prosjektet. Mer om krav til EPD-er kan leses under M2 EPD for bygningsprodukter under emnet Mat 02 Bærekraftige materialvalg – produktkrav.

Ytelseserklæringer skal tilfredsstille kriteriene i ECOproduct for å oppnå karakteren «grønn» for minst fire av de seks miljøindikatorene, hvor en av de grønne er for miljøindikatoren Global oppvarming. De øvrige to miljøindikatorene må være «hvite». Alternativt kan produktet tilfredsstille kriteriene for EU-Ecolabel/ miljømerket Svanen for sin produktgruppe.

Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer

BREEAM-NOR v6.0 og v6.1 legger vekt på å fremme lavere negativ miljømessig, økonomisk og sosial påvirkning gjennom hele forsyningskjeden for materialer. Dette gjøres i emnet Mat 03 – Ansvarlig innkjøp av materialer ved å tildele poeng til prosjekter som gjennomfører ansvarlige innkjøp av relevante materialer.

Det er derfor viktig at produsenter og leverandører bidrar med tydelig og lett tilgjengelig dokumentasjon om sertifisering og/eller miljøstyringssystem for prosessen og til prosjektene for de bygningsproduktene som prosjektet har valg ut. Dette kan for eksempelvis være ISO 14001-sertifisering, Miljøfyrtårnsertifisering eller lignende.

I BREEAM-NOR v6.0 og v6.1 tildeles prosjektene poeng basert på graden av nøyaktighet i forsyningskjeden og hvor omfattende del av denne dokumentasjonen dekker.

Merk at Tabell Mat 03-02 og Mat 03-03 definerer de ulike sertifiseringsmetodene og prosessene dokumentasjonen må dekke for de aktuelle materialene som omfattes av emnet.

Energieffektivt utstyr

I emnet Ene 08 belønnes prosjektene for å velge energieffektivt utstyr. Teknisk utstyr som leveres med bygget i henhold til tabell Ene 08-01 skal være energimerket eller ha en form for internasjonal klassifisering for energieffektivitet.

For boligbygg og leveranser av husholdningsprodukter i andre bygg er det referanse A som er gjeldende. For storkjøkkenleveranser er det referanse F som er gjeldende. Husholdningsapparater i alternativ A skal være energimerket i henhold til EUs energimerkeordning for hvitevarer og forbruksvarer som trådte i kraft 1. mars 2021.

Vannforbruk

I emnet Wat 01 Vannforbruk belønnes prosjekter som benytter vanneffektivt utstyr til sanitærformål. Sanitærutstyr som leveres med bygget skal ivareta datakravene i tabell Wat 01‑02 forbruksnivåene gitt i tabell Wat 01-03.

For bygg som skal samsvare med de tekniske kriteriene i EUs taksonomiforordning, EU2020/852 vedlegg I; merk minstekravene til forbruksnivåer etter utstyrstype i tabell Wat 01-03.

Det stilles krav om at ethvert prosjekt må kunne levere dokumentasjon med teknisk informasjon for det aktuelle sanitærutstyret fra produsent/leverandør.

For kraner med økoknapp skal gjennomstrømningsmengden beregnes som maksimal gjennomstrømningsmengde (oppgitt av produsenten) for det nedre intervallet før vannet bryter eller «klikker».

Komponenter som brukes til en prosessrelatert funksjon, f.eks. laboratorie-/skrubberomskraner, kraner i rom for renholdsutstyr, kraner for religiøse ritualer (f.eks. ablusjon) osv., kan utelates fra vurderingen.

Bare kjøkkenkraner og de som brukes til generell hygienevask, skal inngå i vurderingen av regulert vannforbruk.

Fastmontert inventar

For å oppnå poeng for integrerte møbler i sertifiserte bygg skal materialene/produktene i disse ivareta kravene under emnene Hea 02 Inneluftkvalitet, Mat 02 Bærekraftige materialvalg – produktkrav og Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer, dersom dette er relevant. Frittstående møbler som bord, stoler og hyller inngår ikke, men integrerte/fastmonterte møbler som kjøkken- og baderomsmøbler eller plassbygde hyller må dokumentere samsvar med BREEAM-NOR v6.0 og v6.1-kriteriene.

Inneholder leveransen fastmontert belysning eller energikrevende utstyr må dette ivareta kravene i Hea 01 Visuell komfort og Ene 08 Energikrevende utstyr. Løs belysning slik som bordlamper er ikke omfattet av kriteriene i BREEAM-NOR v6.0 og v6.1.

Ombrukte produkter
 • For å oppnå poeng for bygningskomponenter eller materialer som flyttes, behandles eller rehabiliteres, gjelder samme dokumentasjonskrav som om produktene var nye i emnet Mat 02 Bærekraftig materialvalg  – produktkrav. I emnet Hea 02 Inneluftkvalitet finnes det noen unntak. Se FA99 for beskrivelse av unntakene i v6.0 og metode M3.5 for v6.1.
 • For ombruksmaterialer, enten det er fra egne bygg eller kjøpt inn til prosjektet, gjelder samme dokumentasjonskrav som om produktene var nye i emnet Mat 02 Bærekraftig materialvalg  – produktkrav. I emnet Hea 02 Inneluftkvalitet finnes det noen unntak. Se FA99 for beskrivelse av unntakene i v6.0 og metode M3.5 i v6.1.
 • For bygningskomponenter som ikke flyttes, behandles eller rehabiliteres trenger man ikke å dokumentere samsvar med til emnene Hea 02 Inneluftkvalitet og Mat 02 Bærekraftige materialvalg – produktkrav.

 

I emnet Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer og Mat 06 Materialeffektivitet og ombruk kan bygningsprodukter som ombrukes belønnes. Prosjektet må da dokumentere at produktet tidligere har vært brukt.

I emnet Mat 07 endringsdyktighet og ombrukbarhet kan prosjektet få poeng hvis man kartlegger og vurderer fremtidig mulighet for endringsdyktighet og ombrukbarhet i det sertifiserte bygget. Disse vurderingene baserer seg på Steward Brand sine prinsipper om lagdeling og at et byggs levetid først og fremst er avhengig av bygningskomponentenes levetid, og derfor tilkomst og demonterbarhet. Tilgjengelig bruksanvisning for demontering av produktet og/eller retningslinjer for avhending etter endt levetid vil være nødvendig for å muliggjør fremtidig ombruk av bygningskomponenter.

Se gjerne til tabell Mat07-01 for ulike anbefalte tiltak i byggene og tabell Mat 07-02 for tiltak som muliggjør fremtidig ombruk av bygningskomponenter.

I BREEAM-NOR 2016 stilles det minstekrav for materialer i emnene Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer og Mat 01 Bærekraftige materialvalg for sertifiseringsnivå Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Lovlig trevirke – Mat 03 Ansvarlig innkjøp av materialer

Emnet har som minstekrav at tømmer og treprodukter i bygget (fastmontert) er lovlig hogget og forhandlet. Kriteriene for samsvar står i emnets tilleggsinformasjon på side 207.

Eksempler på dokumentasjon som bekrefter at tømmer og trevirke er lovlig hogget og forhandlet er:

Lovlig hogget:

 • FSC-, PEFC-, eller SFI-sertifikat, som er dokumentasjon på samsvar med EUTR (EUs Tømmerforordning)

Lovlig forhandlet:

 • FSC-, PEFC-, eller SFI-sertifikat

Fravær av miljøfarlige stoffer – Mat 01 Bærekraftige materialvalg

Emnet har som minstekrav å dokumentere fravær av miljøfarlige stoffer. Kravet omfatter kun spesifikke produktgrupper som er nevnt i sjekkliste A20.

Produktgrupper som er omfattet av A20-listen:

 • Bygningsplater
 • Gulvbelegg i vinyl eller PWC
 • Tapet (vinyl-/våtromstapet og glassfiberstrie)
 • Tepper
 • Trevirke behandlet med impregneringsmiddel
 • XPS, EPS og cellegummi-isolasjon
 • Polykarbonatplater
 • Vinduer/ytterdører
 • Lim
 • Sparkel, fugemasse og fugeskum
 • Maling, beis og lakk

Produktgrupper som ikke er nevnt i A20-listen, har ikke krav om fravær av stoffer på A20-listen i BREEAM-NOR 2016*.

Sjekkliste A20 er et utdrag av stoffer på prioritetslisten og/eller REACH kandidatliste.

*Substitusjonsplikten i Produktkontrolloven § 3 gjelder for alle produkter og må uansett overholdes.

Dokumentasjonskrav for Mat 01 Bærekraftige materialvalg

Det er tilstrekkelig med en dokumentasjonstype nevnt under. Det gir ikke flere poeng å utarbeide flere dokumentasjonstyper. Dokumentasjonen må være gyldig ved prosjektets registreringstidspunkt og gjelde det spesifikke produktet.

Gyldig dokumentasjonstype:

 • EPD – miljødeklarasjon med oppgitt stoffinnhold.
 • ECOprodukt-vurdering med hvit eller grønn vurdering (karakter 1-6) for «Innhold av helse- og miljøskadelige stoffer».
 • Miljømerket Svanen eller EU Ecolabel (tidligere EU-blomsten).
 • SINTEF Teknisk Godkjenning (fra etter 01.01.2010).
 • SINTEF Miljøsertifikat
 • Sikkerhetsdatablad (for kjemiske produkter).
 • Brev fra juridisk ansvarlig hos produsent at navngitt produkt ikke inneholder navngitte uønskede stoffer fra liste A20.

Produsent/leverandør skal ikke fylle ut sjekkliste A20, men sende en av dokumentasjonstypene nevnt over til prosjektet. Det er tiltakshaver eller totalentreprenør som er ansvarlig for å fylle ut sjekkliste A20.

Lovlig trevirke på byggeplass – Man 03 Ansvarlig byggeplass

I emnet er det forkrav om at trevirke (tømmer og treprodukter) benyttet på byggeplass er lovlig hogget og forhandlet. Dette kriteriet er kun relevant dersom prosjektet skal ta poeng for emnet. Kriteriet gjelder for eksempel bruk av forskalingstrevirke.

Krav til materialer er hovedsakelig dekket under emnene Hea 02 Inneluftkvalitet og Mat 01 Bærekraftige materialvalg. Belysning er omfattet av kravene i Hea 01 Visuell komfort, mens Ene 08 Energikrevende utstyr omfatter produkter som leveres sammen med bygget, som for eksempel kjøleskap eller svømmebasseng.

Utslippskrav og luftforurensing – Hea 02 Inneluftkvalitet

I forbindelse med kravene i Hea 02 Inneluftkvalitet, er det kun produktene i tabell 14 på s. 69 i BREEAM-NOR 2016-manualen som er omfattet av kravene. Dersom produktene faller innunder noen av disse kategoriene (for eksempel B, treplater ifølge EN 13986:2004) må produsent/levrandør kunne dokumentere at emisjonskravene er ivaretatt. Formålet er å redusere forurensing i inneluften.

Mulige sertifiseringsordninger som godkjennes er:

 • Miljømerket Svanen
 • EMI Code EC 1
 • M1
 • Grønn ECCproduct-vurdering på miljøindikatoren «innemiljø»

Maling – Hea 02 Inneluftkvalitet

All maling påført i/på bygget er omfattet av kravene i Hea 02 Inneluftkvalitet med bakgrunn i EU-direktiv 2004/42/EF. Maling som er industrielt påført er ikke omfattet.

Dersom produktet ikke er i tabell 14, f.eks.  treplater som ikke er omfattet av EN 13986:2004 gjelder ikke BREEAM-NOR-kravene deres leveranse. Merk likevel at fokus på emisjoner og innemiljø alltid verdsettes i BREEAM-NOR 2016.

Materialer – Mat 01 Bærekraftige materialvalg

Kravene i Mat 01 Bærekraftige materialvalg gjelder for komponenter som inngår i tabell 33, som er et utdrag av NS 3451:2009 Bygningsdelstabellen. Valg av produkter eller materialer som skal bidra til poeng for EPD eller ytelseserklæringer er opp til hvert prosjekt. Det er viktig at produsenter og leverandører bidrar med tydelig og lett tilgjengelig dokumentasjon til prosjektene.

EPD-er skal være utarbeidet og verifisert i henhold til EN 15804, EN ISO 14025 eller ISO 21930. Ytelseserklæringer skal tilfredsstille kriteriene for å oppnå minst én «grønn» og de øvrige «hvite» for de fire miljøindikatorene i ECOproduct-metoden og/eller tilfredsstille kriteriene for EU-miljømerket / miljømerket Svanen for sin produktgruppe.

Belysning – Hea 01 Visuell komfort

All fastmontert belysning er omfattet av minstekravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort. Dette være om lyset er fastmontert som en del av kjøkkeninnredningen, i taket eller i heisen. Løs belysning og dekorbelysning er ikke dekket av kriteriet. Les mer under ofte stilte spørsmål (FAQ) for Hea 01.

Energieffektivitet – Ene 08 Energieffektivt utstyr

I emnet stilles det krav om at energikrevende utstyr skal leveres energieffektivt. Teknisk utstyr som leveres med bygget iht. referanse A skal være energimerket eller ha en form for internasjonal klassifisering for energieffektivitet. For boligkjøkken er det referanse E som er gjeldende. For storkjøkkenleveranser er det referanse F som er gjeldende. Utstyr i boliger skal være energimerkede.

Dersom det er snakk om integrerte møbler skal disse ivareta kravene til BREEAM gjennom emisjonskrav på Hea 02 Inneluftkvalitet dersom relevant. Frittstående møbler som bord, stoler og hyller inngår normalt ikke. For integrert møbler må kravene til miljøgifter i Mat 01 i BREEAM-NOR 2016 og Mat 02 i BREEAM-NOR v6.0 og v6.1 oppfylles. Det samme gjelder krav til fravær av tropisk trevirke i Mat 03. Ut over det må leverandøren undersøke hvilke poeng prosjektet går for. Aktuelle kriterier kan være emisjonskrav i Hea 02, krav til belysning i Hea 01, krav til elektrisk utstyr i Ene 08 og krav til baderom og kjøkken i bolig i Wst 04 (kun BREEAM-NOR v6.0 og v6.1).

Inneholder leveransen fastmontert belysning eller energikrevende utstyr må dette ivareta kravene i Hea 01 Visuell komfort til belysning og Ene 08 Energikrevende utstyr.

Sjekkliste A20 gjelder dersom relevant i BREEAM-NOR 2016.

Man bør informere om at det ikke finnes BREEAM-NOR-godkjente produkter. Du kan for eksempel henvise til informasjonen på denne siden.

Sjekk om produktene omfattes av kravene i enten BREEAM-NOR 2016, BREEAM-NOR v6.0 eller BREEAM-NOR v6.1. Ikke alle produkter omfattes av kravene i BREEAM-NOR.

Dersom produktet omfattes av kravene, utarbeid dokumentasjon som viser at produktet tilfredsstiller kravene.

Dersom produktet ikke omfattes av kravet, bør det utarbeides dokumentasjon som forklarer hvorfor produktet ikke er omfattet av kravene. Informasjonen kan da sendes ut til de som etterspør dokumentasjon og/eller legges ut på eget nettsted.

Produsenter/leverandører kan få mange henvendelser om å dokumentere at et produkt oppfyller kravene i BREEAM-NOR.

Vi anbefaler at dokumenter som viser at produktet oppfyller kravene samles/utarbeides og legges lett tilgjengelig på produsentens/leverandørens nettside. Da kan interesserte enkelt få tak i den dokumentasjonen de har behov for til innkjøp og anbud.

Det finnes mange gode eksempler på at produsenter har gjort dette. Se for eksempel Weber eller Wienerberger.