BREEAM In-Use vs. BREEAM-NOR

Likheter og forskjeller mellom en BREEAM In-Use-sertifisering og BREEAM-NOR-sertifisering.

 

Du kan laste ned hele veilederen i PDF her

Interessen for miljøsertifisering og dokumentasjon av et byggs bærekraftsprestasjoner er stadig økende. Flere aktører har innsett merverdien av å bruke anerkjente miljøsertifiseringssystemer, og mange utbyggere stiller eksempelvis krav om en BREEAM-NOR sertifisering av alle sine nybyggprosjekter. En tilsvarende trend ser man også for eksisterende bygninger der stadig flere aktører velger å komme i gang med sertifisering av sin eiendomsportefølje innenfor BREEAM In-Use.

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Systemet eies og er utviklet av BRE (Building Research Establishment) i Storbritannia. Grønn byggallianse forvalter sertifiseringsordningen i Norge.

Selv om det finnes flere ulike standarder for miljøsertifisering (f.eks. LEED, Green Star m.fl.), er BREEAM det mest utbredte sertifiseringssystemet i Norge.

BREEAM-sertifisering kan brukes i hele livsløpet til et bygg. Vi bruker BREEAM-NOR for sertifisering av nybygg og større rehabiliteringsprosjekter. For eksisterende bygninger finnes det en egen standard – BREEAM In-Use. Ved utvikling av større områder, kan sertifiseringssystemet BREEAM Communities benyttes.

Her ønsker vi å synliggjøre likheter og forskjeller mellom en BREEAM In-Use og en BREEAM-NOR sertifisering. Selv om BREEAM In-Use og BREEAM-NOR er to uavhengige sertifiseringssystemer, finnes det en del likheter og samsvar mellom sertifiseringsordningene. En BREEAM In-Use sertifisering kan dra nytte av en tidligere BREEAM-NOR sertifisering.

Det understrekes at det er ingen krav om at et bygg skal være sertifisert i BREEAM-NOR for at bygget skal kunne gjennomgå en vellykket BREEAM In-Use sertifisering, men en BREEAM In-Use prosess vil være noe enklere dersom bygget har en tidligere BREEAM-NOR sertifisering.

For utbyggere, eiere, forvaltere og evt. andre som jobber både med nybygg, rehabiliteringer samt eksisterende bygninger, vil denne veilederen være nyttig dersom man ønsker å sikre gode bestillinger av et BREEAM-NOR bygg. I denne veilederen vil du finne en oversikt over emner i BREEAM In-Use som i sin helhet eller delvis overlapper med emner i BREEAM-NOR. På denne måten kan man aktivt gjøre tilpasninger i bestillingen av et BREEAM-NOR bygg dersom man har en ambisjon om å sertifisere bygget i In-Use på et senere tidspunkt.

I tillegg vil en slik oversikt være til hjelp dersom man har et bygg som er BREEAM-NOR sertifisert og man ønsker å komme i gang med en BREEAM In-Use sertifisering og kartlegge hvilken dokumentasjon kan gjenbrukes.

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av den internasjonale BREEAM New Construction manualen, og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering av nybygg og større rehabiliteringer.

Sertifiseringen er basert på robust forskning og mer enn 30 års erfaring. BREEAM-NOR er et helhetlig sertifiseringssystem som tar for seg en rekke bærekraftskvaliteter. Et BREEAM-NOR sertifikat dokumenterer hvilke iboende miljøkvaliteter bygget har.

Systemet består av ni ulike miljøkategorier som er vektet for å reflektere betydningen til de ulike temaer. Manualen inneholder kriterier for ledelse, helse og inneklima, energi, transport, vann, materialer, avfall, forurensning og arealbruk og økologi. Ordningen er tilpasset ulike bygningstyper.

BREEAM-NOR manualen finnes nå i tre ulike utgaver:

 • BREEAM-NOR 2012
 • BREEAM-NOR 2016
 • BREEAM-NOR v6.0.

Fra 1. mars 2022 er det kun mulig å registrere et bygg etter BREEAM-NOR v6.0.

BREEAM-NOR beskriver og definerer hva som anses som bærekraftige prosesser, løsninger og kvaliteter, og manualen definerer hva som skal til for å oppnå belønningspoeng. Samlet total poengsum bestemmer prosjektets sertifiseringsnivå noe som gjør det mulig å sammenligne miljøprestasjoner for forskjellige bygg på en enkel måte.

Det finnes fem sertifiseringsnivåer i BREEAM-NOR (Pass – Good – Very Good – Excellent – Outstanding). Sertifiseringsnivået for prosjektene som er sertifisert i Norge ligger i snitt på Very Good.

BREEAM In-Use er et forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger, samt øke brukertilfredshet og omdømme. Sertifiseringsordningen kan brukes som et internt verktøy for egenevaluering hvor man kan (uten ekstern bistand) evaluere og forbedre miljøytelsen til enkelteiendommer eller hele porteføljer. Ved å engasjere en ekstern revisor kan man gå gjennom hele prosessen og sertifisere eiendommen.

Det finnes to tekniske manualer for BREEAM In-Use, en for næringsbygg og en for boliger. Manualene beskriver kriteriene som eksisterende bygg kan vurderes  mot for å oppnå et BREEAM In-Use sertifikat.

BREEAM In-Use består av to sertifiseringsdeler: Del 1 (Eiendom) og Del 2 (Forvaltning). Det er brukeren som bestemmer om de ønsker å sertifisere eiendommen kun i en av delene eller begge. Dersom man velger å sertifisere bygget i begge delene, vil man motta eget sertifikat for hver del.

Tilsvarende BREEAM-NOR består også BREEAM In-Use av ni ulike miljøkategorier som er vektet for å reflektere betydningen. Manualen inneholder kriterier for ledelse, helse og velvære, energi, transport, vann, ressurser, robusthet, arealbruk og økologi og forurensning.

Det finnes seks sertifiseringsnivåer i BREEAM In-Use (Acceptable – Pass – Good – Very Good – Excellent – Outstanding). Snittet i Norge ligger på Good/ Very Good.

Tabellen under skisserer i korte trekk hovedforskjellene mellom en BREEAM-NOR og en BREEAM In-Use sertifisering.

  BREEAM-NOR BREEAM In-Use
Livsløp

 

Sertifiseringsordning for nybygg og større rehabiliteringer Sertifiseringsordning for eksisterende bygninger/ bygninger i drift
Norsk versjon Norsk tilpasset versjon av manualen Internasjonal manual med norsk oversettelse
Eierskap Eies og forvaltes av Grønn Byggallianse Eies og forvaltes av BRE i Storbritannia
Antall tekniske manualer En teknisk manual To tekniske manualer (en for næringsbygg og en for boliger)
Bygningskategorier som kan sertifiseres Mange bygningskategorier dekkes av manualen. For de resterende kan det søkes om tilpasset (bespoke) kriteriesett. Samtlige bygningskategorier kan sertifiseres i BIU, skiller kun mellom næring og bolig
Sertifiseringsnivåer 5 sertifiseringsnivåer (Pass – Good – Very Good – Excellent – Outstanding) 6 sertifiseringsnivåer (Acceptable – Good – Very Good – Excellent – Outstanding)
Antall sertifiseringer Sertifisering skjer normalt i 2 steg (prosjektering og ferdigstillelse) – «øyeblikksbilde» Kontinuerlig sertifisering med krav om resertifisering hvert 3. år
Antall sertifiseringer En sertifiseringsdel To sertifiseringsdeler (Del 1 – Eiendom, Del 2 – Forvaltning/ Ledelse)
Gyldighet sertifikat Ved overlevering Tre år
BREEAM-AP BREEAM-NOR belønner bruk av en BREEAM AP gjennom hele byggeprosjektet fra tidligfase til overlevering.

Det stilles krav om kompetanse og relevant erfaring til en BREEAM AP.

Ingen krav om å benytte en koordinator for sertifiseringsprosessen. I BREEAM In-Use snakker vi om brukerrolle (ansvar for besvarelse av spørsmål og fremskaffing av dokumentasjon) – ingen krav til formell kompetanse.
BREEAM revisor For å motta sertifikat, må prosjektet engasjere en BREEAM-NOR godkjent revisor. Det stilles krav til revisors kompetanse, og revisor må inneha en gyldig lisens til å opptre som revisorer. For å motta sertifikat, må bygningseier/ -forvalter engasjere en BREEAM In-Use revisor. Revisorer er norske, men opererer på lisens fra BRE i Storbritannia.
Dokumentinnsamling Bruker definerer selv hvordan dokumentasjonen for prosjektet håndteres. Det er også vanlig at bruker avtaler system for overlevering av dokumentasjon med revisor. BREEAM In-Use benytter et online-verktøy der man besvarer spørsmål og laster opp dokumentasjon.
Språk for dokumentasjonen All dokumentasjon utarbeides på norsk. Dette gjelder også revisorrapporten. Dokumentasjon kan være på norsk, men revisor skriver sine kommentarer og revisorrapporten på engelsk (inntil videre).
Antall og type miljøkategorier Ni miljøkategorier: Ledelse, helse og inneklima, energi, transport, vann, materialer, avfall, forurensning og arealbruk og økologi Ni miljøkategorier: Ledelse, helse og velvære, energi, transport, vann, ressurser, robusthet, arealbruk og økologi og forurensning
Tidspunkt for vurderinger Krav om gjennomføring av tiltak innen visse steg (Stegnormen) i et byggeprosjekt Ingen tilsvarende krav, men flere vurderinger kan ikke være eldre enn 5 år (eksempelvis tilstandsvurdering, energianalyse m.fl.).
Frist for sertifisering Krav til å ferdigstille sertifisering innen 5 år etter at ny manual har kommet Sertifisering skal ferdigstilles innen 1 år fra man har kjøpt registreringsavgiften
Taksonomisamsvar BREEAM-NOR v6.0. er tilpasset EUs taksonomi, Annex I Begrensning av klimaendringer, ved at minstekrav til sertifiseringsnivå Excellent oppfyller kravene i taksonomien. Det er dog viktig å understreke at kravene i taksonomien kan også oppfylles ved lavere sertifiseringsnivå. Versjon 6.0. er delvis tilpasset EUs taksonomien – BRE har varslet at de jobber med oppdatering av manualen slik at denne også oppfyller krav til taksonomien
Pre-analyse Pre-analyse verktøy Ingen pre-analyse verktøy. Spørsmålene besvares i online-verktøyet etter betalt registreringsavgift.
QA og sertifikatutstedelse Grønn Byggallianse BRE i England, men Grønn Byggallianse jobber for å overta QA-prosess i løpet av 2023.

En BREEAM-NOR sertifisering har fokus på å sikre en god byggeprosess og prosjektgjennomføring. Dette gjøres blant annet ved at den tekniske manualen stiller krav om å gjennomføre de ulike tiltakene til riktig tid (stegnormen). Manualen stiller også en rekke minstekrav, og omfanget av dette varierer avhengig av hvilket sertifiseringsnivå virksomheten ønsker å oppnå. Formålet med minstekrav er å sikre samsvar med noen sentrale BREEAM-krav. Videre har utvikler mulighet til å hente poeng ved å gjøre tiltak på eiendommen / velge ønskede miljøkvaliteter. Det endelige sertifikatet mottas når all dokumentasjon er kontrollert av revisor, og deretter sertifiseringen er godkjent i en kvalitetssikringsprosess gjennomført av Grønn Byggallianse (en QA som betyr quality assurance).

For å sikre at de miljøkvalitetene som byggeier ønsket å implementere i byggeprosjektet blir også videreført i driftsfasen, kan det være hensiktsmessig å vurdere en BREEAM In-Use sertifisering. Som tidligere nevnt, er BREEAM In-Use en kontinuerlig sertifiseringsprosess noe som betyr at dersom byggeier ønsker å opprettholde sitt sertifikat, må sertifikatet fornyes minst hvert tredje år. Formålet er en kontinuerlig forbedring, og en BREEAM In-Use sertifisering, brukt riktig, vil sikre at miljøfokuset blir dermed også opprettholdt gjennom hele byggets driftsfase.

Selv om BREEAM-NOR og BREEAM In-Use manualene har visse likheter, er fokuset i hver sertifisering noe ulikt. Mens BREEAM-NOR fokuserer på en bærekraftig og god byggeprosess, fokuserer BREEAM In-Use på vurdering av et byggs miljøkvaliteter i driftsfasen. Dersom man velger å sertifisere eiendommen også i Del 2, vil det også sikre at byggeier fokuserer på måten hvordan eiendommen driftes på. På denne måten kan man si at sertifiseringene kompletterer hverandre og gir noe ulik nytteverdi for en byggeier. BREEAM-NOR sikrer også at en rekke gode miljøkvaliteter blir implementert i det ferdige bygget, og en BREEAM In-Use sertifisering kan bidra til å sikre at byggeier tar vare på disse kvalitetene videre i driftsfasen.

BREEAM er et bevisbasert sertifiseringsordning noe som innebærer at det skal utarbeides en viss mengde dokumentasjon for å dokumentere samsvar med kravene i den tekniske manualen. Dokumentasjon som utarbeides i forbindelse med sertifisering av et nybygg/ rehabiliteringsprosjekt vil være til stor nytte dersom man ønsker å sertifisere bygget videre i BREEAM In-Use. Det er derfor viktig å sørge for at man har gode systemer på å ta vare på dokumentasjonen som utarbeides i forbindelse med en BREEAM-NOR sertifisering. Dette vil forenkle arbeidet med en eventuell BREEAM In-Use sertifisering på et senere tidspunkt.

Eksempel:
I forbindelse med BREEAM-NOR sertifiseringen vil et byggeprosjekt jobbe med byggets energiytelse ved å blant annet beregne byggets energibehov. Byggeprosjektet oppnår poeng basert på hvor energieffektivt bygget prosjekteres til å være. BREEAM In-Use (Del 2) fokuserer på faktisk energiforbruk, og eiendommen som gjennomgår en sertifisering vil måtte rapportere eiendommens faktiske energiforbruket de siste 12 månedene. En BREEAM In-Use sertifisering kan på denne måten sikre at driftere har et kontinuerlig fokus på eiendommens energiforbruk. En tidligere BREEAM-NOR sertifisering vil være til stor hjelp i forhold til å vurdere på hva eiendommen er prosjektert og beregnet til å forbruke. Kontinuerlig oppfølging i driftsfasen vil kunne bidra til å lukke det eventuelle gapet mellom prosjektert og faktisk energiytelse. Videre vil man kunne få ekstra poeng i BREEAM In-Use dersom eiendommen kan dokumentere en %-vis reduksjon av energiforbruket over en viss tidsperiode.

 • Dokumentasjon:
  Et byggeprosjekt som har gjennomgått en BREEAM-NOR sertifisering kan på en troverdig måte dokumentere at de ulike miljøkvalitetene er implementert i det ferdige bygget. Dokumentasjonen sier også noe om vurderingene som har blitt gjort underveis og som kan brukes for å sammenligne byggets faktiske ytelse i driftsfasen vs. det som var tiltenkt.
  Det er svært viktig at eier av bygget og/ eller forvalter sørger for å innhente all «as-built» BREEAM-NOR dokumentasjon da dette vil være til stor hjelp også ved en senere BREEAM In-Use sertifisering. Selv uten planer om en BREEAM In-Use sertifisering bør eier av bygget sørge for å ha tilgang til dokumentasjonen som utarbeides i løpet av prosjektet. BREEAM-dokumentasjon bør inngå som en naturlig del av ordinær FDV-dokumentasjon som overleveres ved prosjektets slutt. Dette gjelder også den siste og gjeldende versjonen av BREEAM-NOR pre-analysen.
 • BREEAM In-Use kartlegging:
  Dersom et tidligere BREEAM-NOR sertifisert bygg vurderer å gjennomføre en BREEAM In-Use sertifisering, start med å bruke den siste versjonen av BREEAM-NOR pre-analysen for å undersøke hvilke poeng prosjektet har tatt. Dette vil forenkle ditt arbeid med BREEAM In-Use sertifisering og oversikt hvilken dokumentasjon som evt. må utarbeides spesifikt for BREEAM In-Use sertifiseringen.
 • Bruk BREEAM-NOR dokumentasjonen aktivt også i driftsfasen:
  For å unngå at kvalitetene man har implementert i forbindelse med oppføring eller rehabilitering av bygget, bruk BREEAM-NOR dokumentasjonen aktivt for å sørge at ønskede kvaliteter blir også videreført i driftsfasen. Dette kan eksempelvis gjelde valg av materialer. Sjekk hvilke kvaliteter ble stilt i prosjektet og viderefør den gode praksisen også i driftsfasen.