Planlegg for ombruk

Å planlegge for ombruk er strakstiltak nr. 7 i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Strakstiltaket gjelder for nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Hvorfor?

Byggebransjen står for omtrent 40 % av den samlede årlige materialbruken, og bygg bidrar til 16 % av de samlede klimagassutslippene i Norge. Produksjon og transport av materialer er blant de største kildene til klimagassutslipp fra bygg og eiendom. Bygg står også for 25 % av avfallet. En viktig del av løsningen er derfor å ombruke mer. Som følge av endringer i markedet, ny teknologi og endrede bruksmønster vil det oppstå behovsendringer for bygg. Ved å designe bygget med høy generalitet, fleksibelt og med mulighet for fremtidig ombruk, vil behovet for nybygg og riving reduseres og det spares både penger og store miljøbelastninger. I henhold til teknisk forskrift skal det velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Hvordan?

Å planlegge for ombruk handler hovedsakelig om valg av materialer som egner seg til ombruk og løsninger som gir fleksibel utforming av bygg. For å planlegge for fremtidig ombruk bør du:

Anskaffe og bruke materialer som egner seg for ombruk:

  1. Krev at prosjektgruppen utarbeider plan for fremtidig ombruk. Få tips til egnede materialer i Grønn Materialguide
  2. Få en kvalifisert person til å bistå prosjektene med å sette opp en ressursoversikt i Excel, BIM el. med oversikt over mulig fremtidig ombruk og materialgjenvinning. I BREEAM-NOR, emne MAT 07 er det en god oppskrift for å lage ressursoversikt.

Planlegge utforming for fremtidig ombruk:

  • Vurder om det er hensiktsmessig å designe bygget slik at det kan tilpasses ulike funksjoner, for eksempel at et kontorbygg kan bygges om til bolig (generalitet)
  • Legg til rette for at bygget kan endres uten stor utskifting av materialer eller endring av tekniske systemer (fleksibilitet). I «Veileder for bærekraftige leiearealer» er funksjonskravene under kravsområde «5. Sirkulære bygg og komponenter» gode indikatorer for hva det bør fokuseres på.
  • Velg løsninger som gjør at fremtidig ombruk blir enklere. BREEAM-NOR, emne MAT 07 viser fremgangsmåte for hvordan man kan vurdere dette.

Lær mer