Vurder byggets muligheter for samspill med omgivelsene

Å vurdere byggets muligheter for samspill med omgivelsene er strakstiltak nummer tre for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor?

Bygget bør ses i sammenheng med omgivelsene når det gjelder energiproduksjon og –bruk, etablering og bruk av fellesarealer og tilpasning av arkitekturen 

Hvordan?

Gjør en analyse av området og vurder hvordan bygget kan tilpasse seg nærområdet og muligheter for samspill med andre bygg og med omgivelsene. 

  1. Bruk Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder for inspirasjon til å sette mål og rett ambisjonsnivå i tidligfase for utviklingen. Prinsippene dekker både miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter ved bærekraft. Tipunktslisten skal sørge for en helhet og at ingen viktige kvaliteter uteblir fra vurderingene, eller at man velger løsninger som tilfredsstiller noen kvaliteter, men motvirker andre fordi de ikke er med i målbildet. Spesielt kvalitetsprinsipp 1 «Gode bygg og områder gir kontakt, aktivitet og opplevelser» og kvalitetsprinsipp 7 «Gode bygg og områder gir smart utnyttelse av arealer» kan gi tips til konkrete tiltak.  
  1. Håndbok for bærekraftig stedsutvikling handler om hvordan man kan utvikle områder som er gode for både utvikler, folkene som bor der og samfunnet.  Håndboken konsentrer seg om den sosiale dimensjonen av bærekraft og gir forslag til praktiske tiltak og anbefalt prosess som fremmer dialog mellom et bredt spekter av involverte parter. 
  1. Hvis du har en større områdeutvikling, kan du vurdere å ta i bruk BREEAM Communities som er et rammeverk og et sertifiseringssystem for å vurdere sentrale miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for større områdeutviklinger. 

Lær mer: