Utnytt takflatene

Strakstiltaket om å utnytte takflater gjelder både for nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter og eksisterende bygningsmasse.

Hvorfor?

Tak er en sjelden utnyttet ressurs. Fremtidig fortetting og urbanisering aktualiserer dette enda mer. Det er et økt behov for overvannshåndtering, lokal energiproduksjon, biologisk mangfold og rekreasjonsområder. For mange dyr og insekter er store grå flater med lang avstand mellom blomster og vekster deres største hinder. Innføring av blå-grønne tak kan derfor både drøye vann og gi hvilested og boområder til sårbare arter. Mulighetene er mange – Bruk taket smart! 

I likhet med flere andre tiltak vil det å iverksette dette strakstiltaket forberede byggeier og eiendomsforvalter på fremtidige lovkrav. Oslo Kommune har for eksempel kriterier for vurdering av klimakonsekvenser i planprosessen hvor blant annet blågrønne tak nevnes som et av tiltakene innenfor temaet «overvannshåndtering». Plan- og bygningsetaten skal vurdere alle innsendte planer opp mot klimakriteriene. 

Hvordan?

  1. Kartlegg hva slags tak og flater dere har, og hva takflatene kan benyttes til. Et eller flere av tiltakene under bør vurderes gjennomført i prosjekter:
  2. Sørg for å involvere bygningsfysikker i tidligfase ved prosjektering av tak eller ved innføring av tiltak på gamle tak. Det legger ofte premisset for hva du kan få til. 

Lær mer