Hvorfor sertifisere?

Ved å sertifisere et prosjekt dokumenterer du at prosjektet har gjennomført tiltak for å sikre økt bærekraft.

Grønn Byggallianse forvalter sertifiseringsordningen BREEAM-NOR og formidler informasjon om flere andre ordninger.

Reduserer risiko for investor og utvikler

BREEAM er en internasjonalt anerkjent sertifiseringsordning. For finansieringsinstitusjoner og utviklere gir et BREEAM-sertifikat en sikkerhet for at man investerer i et bygg med gode løsninger og god kvalitet som er godt rustet til å møte fremtidens krav og forventninger. Dette kan gjøre det enklere å få godkjent og finansiert prosjektet.

Bedre prosjektgjennomføring

For å klare kravene til sertifisering må prosjektet planlegge godt og begrunne løsninger. Som regel krever dette gode beslutninger i tidlige faser av prosjektet. Eksempelvis krever BREEAM-NOR at enkelte kriterier gjennomføres i bestemte faser av prosjektet. Se vår prosessveileder for BREEAM-NOR for detaljer om dette.

Dette hjelper prosjektet til en mer gjennomtenkt og planlagt byggeprosess, noe som får positive konsekvenser for fremdrift og kostnader.

Bedre finansiering av bygget

Flere studier viser at leietakere er villige til å betale mer for et godt dokumentert og bærekraftige bygg. En eksempelstudie utgitt av av UK Green Building Council i 2018 Capturing the value of sustainability, analyserer leieinntekter for et av Storbritannias største eiendomsselskapet, Landsec. Rapporten viser at miljøsertifisering påvirker leieinntektene positivt. Faktisk hadde BREEAM Excellent-sertifiserte bygg i snitt dobbelt så høye leieinntekter som ikke-sertifiserte bygg.

Mange banker i Norge gir bedre betingelser til miljøsertifiserte bygg. Bankene som deltok i Grønn Byggallianses Finansforum i november 2018 uttalte at de i løpet av få år ikke vil gi lån til byggeprosjekter som ikke kan dokumentere miljøvennlige løsninger. En miljøsertifisering som for eksempel BREEAM vil gi slik dokumentasjon.

Lavere driftskostnader

Et bærekraftig bygg eller anlegg bruker mindre energi og har gjennomtenkte og kvalitetsmessig gode løsninger som varer lenge. Mange prosjekter har ambisjoner om dette. Utfordringen er å vite at det faktisk blir levert. Et miljøsertifisert bygg eller anlegg dokumenterer slike kvaliteter og gir sikkerhet for faktisk sparte kostnader.

Et bedre bygg å være i

Miljøsertifiseringer som for eksempel BREEAM og WELL stiller krav til godt inneklima, lysforhold, giftfrie materialer og andre helsefremmende tiltak som gjør bygget godt å være i. Det gir grunnlag for god helse, bedre trivsel og mer fornøyde leietakere og brukere.

Bestiller får det som er bestilt

En sertifisering krever presis dokumentasjon på at miljøkravene faktisk er oppfylt og at man har fulgt opp miljø i hele byggeprosessen frem til ferdig bygg eller anlegg. Ofte kan gode ideer i starten av et prosjekt gå tapt underveis på grunn av kommunikasjonssvikt, manglende forventningsavklaringer, kostnadsoverskridelser eller tidspress.

I stedet for at bestiller selv forsøker å kontrollere at leveransene er etter spesifikasjonen får man et pålitelig bevis på at miljøkvalitetene man bestilte er levert. En god byggeprosess øker sannsynligheten for et godt bygg eller anlegg. Tydelige krav og dokumentasjon på miljøområdet gir ringvirkninger og øker kvaliteten i andre deler av byggeprosessen.

Seriøse aktører i næringen

Bedrifter som driver seriøst og godt har også evne og styrke til å oppfylle kravene til miljøsertifisering. BAE-næringen trenger aktører som er villige til å gå foran for å få en god og bærekraftig utvikling. En utvikler som krever miljøsertifisering har økt sjanse for å få med seg bedrifter som klarer å fornye seg i takt med utviklingen i samfunnet.

Viser at du tar miljøarbeid på alvor

En miljøsertifisering viser at din bedrift tar grep og omsetter ideer om miljø og bærekraft til praktisk handling. Et miljøsertifikat krever at prosjektet jobber strukturert med miljøhensyn gjennom hele byggeprosessen og kan dokumentere alle tiltak som er gjennomført. Det er derfor et synlig bevis på at din bedrift er med på det grønne skiftet.

Svarer ut virksomhetens mål om bærekraft

Mange virksomheter, både på kunde- og leverandørsiden har ambisiøse miljømål for virksomheten. Et sertifikat er et synlig bevis på at man har gjort tiltak for å nå målene.

Sertifiseringsnivåene i BREEAM, Well og CEEQUAL viser i tillegg hvor ambisiøse miljøhensyn man har tatt i byggene.

Enkelt å kommunisere resultater

Når ledere, politikere eller leietakere spør hvordan virksomheten ivaretar miljøhensyn, er miljøsertifisering en enkel måte å svare ut dette på. I stedet for å gå i detalj om tekniske løsninger, vil antall sertifikat og oppnådd sertifiseringsnivå vise tydelig hvor bærekraftig virksomheten eller porteføljen er.

I tillegg er et sertifikat et godt startpunkt for å kommunisere hva et sertifisert bygg gir av kvaliteter for de som skal bruke bygget.