Tips 1: Har du tenkt på at du sparer materialutgifter ved å bevare?

Tips 1: Har du tenkt på at du sparer materialutgifter ved å bevare?

Byggenæringen bruker 40 prosent av materialressursene i samfunnet. Det betyr at materialressursene forsvinner i en svimlende fart. Flere ressurser begynner nå å ta slutt. Det gjelder særlig metaller, men også ressurser vi kanskje trodde vi hadde mye av, for eksempel sandressurser til produksjon av betong. I dag er materialressurser priset forholdsvis lavt sammenlignet med arbeidsressurser, men i takt med at materialene tar slutt, må vi forvente at kostnadene øker drastisk og det vil være store kostnadsgevinster ved å bevare.

De fleste eksisterende bygninger ble ikke planlagt for endring, ombruk og materialgjenvinning. I Norge er vi i startgropen av å etablerere systemer for ombruk og materialgjenvinning av bygningsmaterialer. Flere utviklere og fagfolk jobber for å få til mer ombruk og materialgjenvinning. Inntil vi har kommet lenger, er den enkleste måten å utnytte materialressursene til det fulle på å la de bli værende på sin opprinnelige plass.

«Det er utrolig gøy når vi gjør (material-)funn som passer til vårt prosjekt på Tullinløkka. Mye skal klaffe for å finne de rette materialene. Nylig har vi fått overlevert såkalte kjølebafler, som er et kjølesystem, fra Dronning Eufemias gate 8 som skal rehabiliteres» – Håvar Haugen Espelid, prosjektleder for Kristian Augusts gate 13.

Vi har lang tradisjon for gjenbruk

Helt frem til 1960-tallet var det sterke tradisjoner for å sortere og gjenbruke byggematerialer i Norge, som laft, bjelkelag, takkonstruksjoner, murstein, takstein, vinduer og dører. Materialene var kostbare og man kunne spare mye ved å gjenbruke. Et stort skifte for materialgjenvinning kom da vi gikk fra kalk til sementmørtel i 1950-årene. Fra da av ble det også mulig å produsere byggematerialer svært billig gjennom industrielle prosesser. Effektive byggemetoder, lavere krav til byggets levetid og lavere materialkostnader gjorde at materialgjenvinning ble et mindre viktig mål for mange.

Vi begynner å se avfall som ressurs

Samtidig som kravene til sortering på byggeplass og forbud mot deponering av organisk avfall øker, har gjenvinningsgraden av avfallet økt de siste årene. Størsteparten av avfallet går imidlertid til energigjenvinning. Når materialer gjenvinnes er det mest i form av nedsirkulering til lavere kvalitet, for eksempel fyllmasse eller tilslag i betong. Flere entreprenører tester også såkalt avfallsfrie byggeplasser med stort hell. Det er fortsatt lite direkte ombruk av byggevarer, men vi ser en økende interesse for ombruk – spesielt i de store norske byene. I tillegg til å i størst mulig grad bevare framfor å rive, må vi legge til rette for mer sofistikert ombruk, gjenvinning og oppsirkulering når vi først river enkelte bygningsdeler eller hele bygg.

Hvordan lykkes med gjenvinning og ombruk?

Når bygg skal rehabiliteres er det nyttig å kartlegge ressursene i eksisterende bygningsmasse med blikk på ombruk og gjenvinning. Gode råd for kartleggingen er:

  • Kartlegg hvor lang levetid materialer og bygningskomponenter har. Materialer og komponenter bør testes av en fagkyndig person for å estimere om det holder kvalitetsmessig mål for hele det rehabiliterte byggets levetid.
  • Identifiser om materialene er tekniske ressurser slik som stål, betong og glass, eller biologiske ressurser som tre eller beplanting.
  • Behold renheten i materialet ved å unngå å blande biologiske og tekniske materialer.
  • Forsikre deg om at ingen av materialene er kontaminert av miljøfarlige kjemikalier. Dette er viktig for alle typer materialer, og spesielt viktig for å sikre en god håndtering av biologiske ressurser som skal kunne returneres trygt til biosfæren uten ytterligere behandling.
  • Vær sikker på at bygningskomponenter kan demonteres når bygget en gang i fremtiden skal endre bruk, rehabiliteres eller rives.

Dette er ikke alltid enkelt, men vi ser at flere og flere jobber med omfattende rehabiliteringer med stort hell og skaffer verdifulle erfaringer som andre kan ta del i. Ved å ta hensyn til forslagene over, vil også rehabiliterte bygg kunne gi et ressursgrunnlag for morgendagens bygg, både økonomisk og fysisk.

Kristian Augusts gate 13, Entra ASA

Hold peker over bildet/klikk for å lese om eksemplet.

Kristian Augusts gate 13, Entra ASA

I Tullinkvartalet i Oslo både rehabiliterer og bygger Entra et nytt bygg med brukte materialer. Med det første fullskala ombruksbygget i Norge i denne størrelsen, brøyter Entra, sammen med leietager Spaces, vei for sirkulærøkonomi i bygg- og eiendomssektoren. Formålet er å bidra til å gjøre ombruksbygg konkurransedyktige med ordinære bygg. Arkitekt er MAD, og Kristian Augusts gate 13 (KA13) er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

I restaureringen av bygget fra 1950-tallet har Entra jaktet etter materialer som kan brukes på nytt. På innsiden blir mye bevart som det er. I en av inngangene skal lysegule fliser få være med videre. Gammelt treverk skal få nytt liv i bygget. Entra vil så langt det lar seg gjøre bruke brukte materialer, både i tak- og veggkonstruksjoner, sanitærinstallasjoner, ventilasjon og mye mer. Også det helt nye tilbygget skal settes sammen av ombrukte materialer. Ombruk betyr at materialene blir brukt på nytt, uten at de er gjort om til noe annet.

Jakten, logistikken og lovverket har gjort det til en tidkrevende oppgave å spore opp relevante ombruksmaterialer, som tre og stål, til innervegger og himling. Håvar Haugen Espelid, prosjektleder for KA13 sier:

«Prosjektet blir dyrere enn først antatt, men vi fortsetter vårt arbeid. Målet er selvsagt at ombruksprosjekter på sikt er skånsomme for miljøet samtidig som de er økonomisk lønnsomme».

Illustrasjon: Entra ASA/Mad arkitekter.

Lillakerbyen, Mustad Eiendom

Hold peker over bildet/klikk for å lese om eksemplet.

Lilleakerbyen, Mustad Eiendom

Ambisjonen for den nye Lilleakerbyen er å bli et fyrtårn innen sirkulære bygg og bærekraftig byutvikling. Mustad Eiendom har alliert seg med danske Lendager Group, for å satse på gjenbruk og bærekraftig områdeutvikling.

Med bakgrunn i en detaljert materialkartlegging av eksisterende bygg og øvrige strukturer gjort av Lendager, vil Mustad basere byutviklingen på en svært ambisiøs andel gjenbruk av bygninger. Dette reduserer klimagassutslippet med ca. 28.000 tonn og gir ca. 1,5 milliarder kroner lavere materialkostnader.

Utviklingsområdet for Lilleakerbyen er like stort som Bjørvika og skal forvandles til en bydel med blant annet boliger, handel, servering, hotell, kontorer, kultur, utdanning og aktivitetstilbud. For å skape en god bystruktur, som skal stå seg langt inn i fremtiden, må også noen bygninger rives.

Illustrasjon: LPO/A-lab.

Mer informasjon:

I Grønn materialguide finner du informasjon om hvordan ulike materialtyper er egnet for gjenvinning og ombruk.

I veilederen Utredning av barrierer og muligheter for ombruk av byggematerialer og tekniske installasjoner i bygg (NHP- nettverket, 2018), er tekniske, juridiske, miljømessige og markedsmessige barrierer og muligheter for ombruk utredet.

Rapporten Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer (Sintef 2014) ser på hvordan ombruk kan bli et kostnadseffektivt og praktisk alternativ til nye materialer i markedet.

byggemiljo.no, som driftes av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall, finnes mye bra informasjon om gjenvinning og ombruk av materialer.