Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon 

Å kreve klimagassregnskap for materialer og sette mål om minst 20 % klimagassreduksjon er strakstiltak 19, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Strakstiltaket gjelder for nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter. Gjennomfør beregning av klimagassutslipp for materialer for rehabiliterings- og nybyggprosjekter i henhold til norsk standard, NS 3720 for fasene A1-A3, A4 (transport til byggeplass) og B4. Sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon i henhold til fastsatte verdier. 

Hvorfor: 

Bygg bidrar til 16 % av de samlede klimagassutslippene i Norge og produksjon av byggevarer utgjør over 50 % av de totale utslippene fra vår sektor. Det haster å redusere klimagassutslippene knyttet til materialproduksjon. Klimagassregnskap blir mest sannsynlig krav i teknisk forskrift. Et klimagassregnskap gir oversikt over hvor de største utslippene er og hvilke tiltak som vil monne. 

Hvordan:  

  • Gjennomfør beregning av klimagassutslipp for materialer for rehabiliterings- og nybyggprosjekter i henhold til norsk standard, NS 3720 for fasene A1-A3, A4 (transport til byggeplass) og B4. BREEAM-NOR 3.0 gir en god oppskrift på når og hvordan klimagassregnskapet bør gjennomføres.  
  • Still krav til minimum 20 % reduksjon i henhold til fastsatte verdier: 

Man kan oppnå 20 % reduksjon ved å stille krav til terskelverdier for CO2-utslipp for materialer og bygningsprodukter i kravsdokumentet.  

  • Grønn Materialguide 3.0hjelper arkitekter, rådgivere og utbyggere å velge miljøriktige materialer i tidligfase.Guiden viser forslag til terskelverdier for CO2– utslipp for noen av materialene som er fremstilt og som kan benyttes inn i et kravsdokument.  
  • Anskaffelse av miljøvennlige byggevarer er en prosessveileder som gir tips til hvordan man kan stille krav. Merk at terskelverdiene i veilederen er utdaterte. Oppdaterte verdier finnes i Grønn Materialguide.