Innfør kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende plan for opplæring

Å innføre kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende plan for opplæring er strakstiltak nr. 2 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Strakstiltaket gjelder for eksisterende bygg i drift og nybygg som går inn i prøvedriftsperioden. 

Hvorfor?

En drifter forvalter store verdier. God drift forlenger levetiden både på bygg og tekniske anlegg. Driftere er ofte premissgiver for godt inneklima og dermed brukernes trivsel og produktivitet.   

God drift kan redusere byggets avfall. 

Ifølge Miljødirektoratet er sorteringsgraden i Norge i dag på ca. 70 %, men det som sorteres ut og kan ombrukes eller materialgjenvinnes er 40 %. Til sammenligning er EUs målsetting for materialgjenvinning av husholdningsavfall 55 % innen 2025. Kravene til utsorteringskrav for avfall vil skjerpes fremover (Veileder om nye utsorteringskrav for avfall – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)) 

Tekniske anlegg som driftes godt har lavere energibruk.  

40 % av all energibruk går til drift av bygg. NVE anslår potensialet for energieffektivisering i Norge på opp mot 13 TWh (10 % av Norges strømforbruk). Av dette er 9 TWh i næringsbygg (NVE: Energieffektivisering i bygg kan redusere energibruken i Norge med 10 prosent • Byggeindustrien). Av erfaring vet vi at driftere med god kompetanse utnytter bedre de mulighetene de har, og kommer med flere forslag til forbedringer i eksisterende tekniske anlegg.   

Energieffektivisering av bygg og god avfallssortering handler ikke bare om tekniske løsninger. Det handler også om å ha god kompetanse på bærekraftig drift og god formidlerkompetanse. 

Hvordan  

  1. Kartlegg bedriftens, samt kundenes og myndighetenes overordnede mål og krav. Kartlegg så hvilken kompetanse som kreves for å nå interne og eksterne krav og mål.  
  2. Vurder hvordan kompetansen til driftsorganisasjonen svarer opp fremtidige kompetansekrav. Be også driftspersonellet gjøre en egenvurdering av hvilke områder de ønsker mer kompetanse innenfor. 
  3. Sett opp en gap analyse og lag en opplæringsplan som beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres.  

Lær mer