Etterspør og prioriter bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp

Strakstiltak 9 gjelder både for nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter. Som utvikler bør du stille krav i tidligfase.

Hvorfor?

Bygg- og eiendomssektoren har lave direkte utslipp, men er den viktigste premissgiveren for både industri-, transport- og energisektoren. Faktisk skjer over 50 % av utslippene i et byggs livsløp ved produksjon og transport av materialer til bygget. 

Klimagassutslippene fra nybygg kan reduseres med 20-40 % hvis alle norske byggherrer stiller krav om lavutslippsmaterialer i sine prosjekter.  

Som utvikler bør du stille krav i tidligfase.   

Hvordan?

 1. Krev alltid dokumentasjon på miljøpåvirkningen til bygningsprodukter og still krav til leverandører om å innhente EPD-er for bygningsprodukter som brukes i stort omfang. 
  • EPD (Environmental Product Declaration) er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Les mer om hva EPD er på EPD-Norge. EPD gir mulighet til å evaluere og sammenligne miljøbelastningen til hver byggevare som brukes i bygningen. I tillegg vil etterspørsel etter EPD sikre at flere produsenter miljødeklarerer produktene sine. Det finnes mange måter å innhente EPD-er på. Du kan f.eks. bruke Norsk Byggtjeneste sin database ECOproduct der du kan finne EPD-er for ca. 800 produkter. Ved å bruke digitale verktøy som dette blir innsamlingsprosessen mer effektiv. 
 2. Still krav til terskelverdier for CO2-utslipp for materialer og bygningsprodukter i kravsdokumentet.  
  • Vår lavkarbodiett gir oversikt over seks krav du kan stille i et kravsdokument og som uten ekstrakostnader reduserer utslipp med opptil 20 %.  
  • Grønn Materialguide hjelper arkitekter, rådgivere og utbyggere å velge miljøriktige materialer i tidligfase. Guiden viser forslag til terskelverdier for CO2– utslipp for noen av materialene som er fremstilt og som kan benyttes inn i et kravsdokument.  
  • Anskaffelse av miljøvennlige byggevarer er en prosessveileder som gir tips til hvordan man kan stille krav. Merk at terskelverdiene i veilederen er utdaterte. Oppdaterte verdier finnes i Grønn Materialguide.  
 3. For nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter, gjennomfør klimagassberegninger.  
  • Et klimagassregnskap gir en oversikt over hvor de største utslippene er og hvilke tiltak som vil monne. For eksempel er det mange FutureBuilt-prosjekter som kan vise til 50 % reduksjon av klimagasser for materialer, transport og energi.  
  • Vi anbefaler at klimagassberegning for materialer gjøres i samsvar med BREEAM-NOR v.6.0 emne Mat 01 

Lær mer