Etabler rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av nye bygningsprodukter 

Å etablere rutiner for å stille miljøkrav ved innkjøp av nye bygningsprodukter er strakstiltak nummer sju for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor? 

Alle virksomheter som bruker produkter med innhold av kjemisk stoff som kan være helse- og miljøfarlige, plikter å vurdere om det finnes alternativ med lavere risiko. Virksomheten skal i så fall velge dette alternativet, hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Dette er et lovkrav (§3a i Produktkontrolloven). For nybygg og ved totalrehabiliteringer omtales også kravet i Byggteknisk forskrift (§9-2): «Det skal velges produkter uten eller med lavt innhold av helse- eller miljøfarlige stoffer». Byggherren er ansvarlig for at valgte løsninger følger loven. Byggherren er også den som normalt får ulempene med å bygge inn farlig avfall i bygget, for eksempel når materialer skal skiftes eller bygget skal rives. Fremover vil det bli langt vanskeligere og dyrere å avhende helse- og miljøfarlige materialer.   

Bygg- og eiendomssektoren har lave direkte utslipp, men er den viktigste premissgiveren for både industri-, transport- og energisektoren. Faktisk skjer over 50 % av utslippene i et byggs livsløp ved produksjon og transport av materialer til bygget. 

Klimagassutslippene fra nybygg kan reduseres med 20-40 % hvis alle norske byggherrer stiller krav om lavutslippsmaterialer i sine prosjekter 

Hvordan? 

Helse- og miljøfarlige stoffer finnes særlig i kjemikalier som kommer i boks og tube, men kan også finnes i faste bygningsprodukter. For å kjøpe produkter uten helse- og miljøfarlige stoffer bør du: 

  1. Stille krav om produkter uten helse- og miljøfarlige stoffer og etterspørre dokumentasjon fra produsent. 

Slik stiller du krav:  

  • I BREEAM-prosjekter er det minstekrav å dokumentere fravær av helse- og miljøfarlige stoffer som står oppført i sjekkliste A20 (hyperlenke). Sjekklisten inneholder de stoffene som er mest helse- og miljøfarlige stoffene ifølge Miljødirektoratet. Du kan bruke sjekkliste A20 i alle prosjekter. Da sikrer du at «verstingstoffene» unngås i ditt prosjekt. 
  • Du kan lese veilederen «Unngå helse og miljøskadelige stoffer i bygg». Veilederen gir en oversikt over lovverket, hvilke produktgrupper som kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer, samt hva slags merking og dokumentasjon du kan etterspørre. 

Slik sikrer du produkter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer: 

  • Første skritt er å velge en materialtype som sjelden eller aldri inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Grønn Materialguide gir en oversikt over helse- og miljøfarlige stoffer i ulike materialtyper.  
  • Dersom det velges en materialtype som kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer, er det viktig å etterspørre produkter med lavest mulig innhold. For å velge og dokumentere miljøriktig produktvalg i et byggeprosjekt, anbefaler vi at prosjekter og innkjøpere bruker Norsk Byggtjeneste sin ECOproduct-database. Databasen inneholder over 800 produkter vurdert etter ECOproduct-metoden. Vurderingene er basert på innhold i en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD) og er i utgangspunktet ment for produktspesifikke vurderinger. Man kan da f.eks. henvise til at produktet må tilfredsstille krav til grønt eller hvitt nivå i ECOproduct-metoden.  

Lær mer:

Under følger dokumenter og veiledere som går mer i dybden: 

  • Anskaffelse av miljøvennlige byggevarer er en prosessveileder som gir tips til hvordan man kan stille krav. Merk at terskelverdiene i veilederen er utdaterte og at oppdaterte verdier er i Grønn Materialguide. 
  • ECOproduct-metoden. I ECOproduct kategoriseres produkter innenfor nivåene rødt, grønt og hvitt. Stoffer på A20-listen gir rødt nivå. Hvitt indikerer at produktet har helse- og miljøfarlige stoffer i forholdsvis små mengder. Vårt råd er å unngå stoffer som gir rødt nivå og prøve å finne et grønt alternativ. Hvis det ikke er praktisk mulig å velge et grønt alternativ på grunn av for eksempel brannkrav, andre miljøhensyn eller høye kostnader, kan det velges hvitt nivå.  
  • Hvordan skal klimagassberegninger for bygninger utføres? En ny Norsk Standard, NS 3720, gir metode for dette. 

Frokostmøter 

Under kan du se opptak av frokostmøter som kan gi deg tips og motivasjon til bruk av lavutslippsløsninger.