Ullerntunet Helsehus

 

Ullerntunet Helsehus på Lilleaker i Oslo var det første sykehjemmet i Norge som ble BREEAM-NOR sertifisert. Prosjektet fikk karakteren Excellent og målsetningen var at dette skulle bli Norges mest energieffektive og miljøvennlige sykehjem. 

Ullerntunet er egentlig navnet på to forskjellige institusjoner og i den ene fløyen ligger Ullern Helsehus. Helsehuset er beregnet på korttidsopphold mens den andre fløyen rommer Ullernhjemmet, som er et somatisk sykehjem for langtidsbeboere. Oslobygg KF (Oslo kommune) var byggherre, Veidekke entreprenør, Tegn_3 AS var arkitekt og OPAK AS prosjektleder for prosjektet. Det verneverdige hovedbygget benyttes til kjøkken, administrasjon, resepsjon, kafe, dagsenter, personalrom, legekontor, frisør og fotpleie, lagre, etc.

Prosjektets samlede bruttoareal er 16 238 m2. Byggene som ble revet utgjorde ca. 10 000 m2

Bygninger og uteområde i fin harmoni

De tre bygningene som skaper Ullerntunet består av to fløyer med et moderne uttrykk som står i kontrast til den verneverdige hovedbygningen fra 1924. Hovedbygningen fungerer som hjertet i sykehjemmet, og ligger i hovedaksen i uteanlegget. Både hovedbygg og parkanlegg er rehabilitert i samråd med Byantikvaren, mens nybygget har passivhus-standard.

Store deler av hageanlegget er regulert til hensynssone bevaring, og uteanlegget er planlagt ut fra tomtens eksisterende kvaliteter. Det skal være et godt og trygt oppholdssted for beboere, besøkende og lokalbefolkningen. Uteområdet er anlagt med turstier gjennom området, sitteplasser, sansehage og regnbed. På hver side av adkomstpartiet er det bevart koller med flotte trær med utendørs kunstverk av kunstnerduoen Ådlandsvik og Müller integrert.

Sansehagen er plassert på et solrikt og skjermet areal som dannes av den nye bygningskroppen. Stimulerende beplantning og gjenkjennende elementer omkranser en sti, med start og slutt på samme punkt. Mot sør terrasseres terrenget ned mot en eplehage. Fra tomten er det god utsikt mot fjorden.

BREEAM-NOR Excellent

Som det første sykehjemmet i Norge er Ullerntunet blitt sertifisert BREEAM-NOR Excellent. For å oppnå en slik sertifisering og en såpass god karakter har det hele tiden vært fokus på bærekraftige arbeidsmetoder og løsninger. Dette ble også et slags nybrottsarbeid siden sykehjemmet var først det første sykehjemmet som jobbet mot denne sertifiseringen.  

Bærekraftige løsninger i prosjektet

– Nybygg i passivhus-standard

– Energibrønner og varmepumper: Varmeanlegget er basert på energibrønner og varmepumpe.

Behovsstyring av CO2-nivå og temperatur

Klimavennlig materialvalg: Det er lagt vekt på å velg materialer som bidrar positivt i klimagassregnskapet. Eksempelvis bruk av glassull fremfor steinull, lavkarbon betong, 100% resirkulert armeringsjern og EPS fremfor XPS 

Bruk av robuste og varige materialer: Materialene som er valgt er robuste med tanke på fukt og slitasje. 

Ansvarlige innkjøp: Innkjøpene er gjort hosIOS-sertifiserte leverandører

Bevaring av artsmangfold: Fokus på økologi med tiltak som bidrar til bevaring av artsmangfold på tomten.

Miljøvennlig avfallshåndtering med over 85% sorteringsgrad

Fra «Very Good» til «Excellent»

Prosjektledelsen, som Breeam AP var en del av i planleggingsfasen, vurderte underveis mulighetene for å heve ambisjonsnivået mht. Breeam. Opprinnelig var kravet fra Oslo kommune Very Good. Analysen viste at det kunne være mulig å oppnå rundt 76 prosentpoeng, og dermed klassifiseringen Excellent. 

Flere av minimumskravene ble identifisert som kritiske, og det ble derfor lagt opp til ekstra oppfølging disse for å sikre Excellent-klassifisering.

Designfasesertifikatet viste at Ullerntunet ville oppnå klassifiseringen Very Good med god margin, 69,7 %. Dette var kun 0,3 % unna klassifiseringen Excellent. Totalentreprenøren hadde imidlertid tatt forbehold om at noen poeng kunne mistes, bla. som følge av lite tilgjengelig dokumentasjon fra materialleverandører og endringer i BREEAM-NOR-manualen. Det var derfor nødvendig med en buffer før kommunen besluttet at Excellent skulle tilstrebes. 

Et viktig tema var etterisolering av det vernede hovedbygget og hva som krevdes for å oppnå kravene i ENE 23. Kravet var på på maksimalt 30 kWh/m2år, men uten tilleggsisolering kunne vi vare oppnå 33,5 kWh/m2år. 

På tross av at SINTEF var skeptisk til etterisolering beslutte kommune å ta risikoen på 5 cm etterisolering innvendig. Basert på erfaringer som ble innhentet ble det vurdert at det var liten risiko for frostskader i puss og murverk som følge av 5 cm innvendig isolering av yttervegger. Det ble bla lagt til grunn at ev. tett maling på fasaden skulle fjernes for å optimalisere uttørking av fasaden, og at skader i pussen skulle utbedres. 

Det ble benyttet diffusjonsåpen varmeisolasjon av mineralull satt i stålstenderverk mellom gulv og tak, uten dampsperre.

Status for deleemnet ENE 1 Energieffektivitet var 12 poeng i designfaseklassifiseringen, men manglende etterisolering vil redusert poengsummen med to poeng. 

I delemnet «ENE 23 Bygningskonstruksjonens energiytelse» var det oppnådd ett poeng, som tilfredsstilte minstekravene til Excellent, men dette ene poenget vil bli mistet dersom etterisolering av hovedbygget ikke ble gjennomført.

Følgende andre endringer ble foretatt når prosjektet gikk fra Very Good til Excellen: (listen er ikke uttømmende)

  • Man 1 Teknisk driftsstart. Ett ekstra poeng ved å gjøre flere tiltak mht. igangsetting, og dessuten ta inn oppfølging over 12 måneder. Vi gikk fra ett til to poeng. 
  • TRA 7 Reiseinformasjonspunkt. Reiseinformasjonspunkt ble satt inn i resepsjonen. Vi gikk pga. dette fra null til ett poeng. 

Kort historikk

Ullerntunet hadde før prosjektet startet en bygningsmasse bestående av et sykehjem fra 1924, et sykehjem fra 1955 påbygget omkring 1995 og en høyblokk med tidligere personalboliger fra 1966. Bruken har vært sammensatt med sykehjem, korttidsplasser, psykiatriboliger, dagsenter HVPU, seniorsenter og legesenter. Med små seksjoner og umoderne boenheter ga dette en driftsmessig vanskelig situasjon for sykehjemmet. 

Ullerntunet ble prioritert i planene for nye sykehjem fordi det var nok uteareal til å bygge nytt sykehjem som samlet ga flere plasser enn dagens situasjon. Avtale om utvikling av Ullerntunet ble inngått mellom Omsorgsbygg og Sykehjemsetaten i juli 2007,

Kilder:

Bygg.no
Akerposten
Norsk Landskapsarkitektur
Veidekke
OPAK AS

Om prosjektet