Swecobygget (Fantoft Bygg 0)

Det nye Swecobygget er et kombinert varehandels- og kontorbygg med samlet areal på cirka 18.500 kvadratmeter. Bygget ligger rett ved bybanestoppet på Fantoft i Bergen. Alle fire fasader ligger fritt fra naboer og har god tilgang til sol, dagslys og vakker utsikt mot byen fra takterrassen i nord-vest.

Beregnet energiforbruk er på kun 35 kWh per kvadratmeter for kontordelen, noe som er godt innenfor kravet til passivhus. Med dette skal Swecobygget være Bergens mest energivennlige kontorbygg i energiklasse A og klassifisert som et passivhus.

Byggets avtrykk er tilnærmet kvadratisk med et stort atrium i midten, hvilket innebærer lite ytterveggareal i forhold til innvendig volum. Det er lagt til grunn innovative energiløsninger, herunder tilknytning til 15 energibrønner som går ned til 220 meter for varmelagring og kjøling fra et solcelleanlegg på taket, og gjenbruk av overskuddsvarme fra butikken i første etasje. Enova har gitt betydelige midler til de innovative energiløsningene under programmet «Støtte til energieffektive nybygg». Dette programmet retter seg mot aktører som ønsker å gå foran og har insentiver til selv å investere i innovasjon, og som samtidig kan synliggjøre et markedsmessig spredningspotensiale.

Leietaker av kontorlokalene (ca 7.800 m2) er Sweco Norge AS. Miljøsertifisering iht. BREEAM inngår som del av leiekontrakten. Norgesgruppen er leietaker av butikklokaler i plan 1. etasje. I de tre underetasjene er det parkering, garderobefasiliteter, sykkelparkering og tekniske rom.

Nøkkeltiltak (miljø)

 • Kompakt bygningskropp: Bygget er tilnærmet kvadratisk, hvilket medfører lite fasade- og takareal i forhold til gulvareal. Atrium i midten gir mye dagslys.
 • Isolasjon og tetthet: 300 mm isolasjon i yttervegger, 3-lags vinduer med isolert karm. Fokus på å unngå luftlekkasjer og kuldebroer. Inntrukne søyler.
 • Behovsstyring: Redusere bruk av energi til lys, varme og ventilasjon. Basert på detektorer som registrerer tilstedeværelse og luftkvalitet.
 • Energieffektiv LED-belysning: med automatisk tilstedeværelsesdeteksjon og dagslysstyring.
 • Adiabatisk forkjøling og solavskjerming: Reduserer effektbehovet til kjøling med 40% og energibehovet med 30%. Muliggjør kostnadseffektivt kjøle-/varmeanlegg med en felles kjølemaskin/varmepumpe.
 • Fornybar elektrisitet: Solcellepaneler sørger for at deler av byggets behov for elektrisitet dekkes med fornybar elektrisistet produsert på bygget.
 • Energi hentes fra 15 energibrønner som går ned til 220 meter og kan brukes til varmelagring og til kjøling.
 • Gjenbruk av overskuddsvarme fra butikken i første etasje.
 • Bruk av fjernvarme til å håndtere spisslaster.
 • Vedlikeholdsvennlige løsninger, herunder fasader av aluminium.

Grønn strategi

Sweco driver med rådgivning og prosjektering innenfor bygg og anlegg, og har gjennomgående fokus på en bærekraftig utvikling. Bygget har et svært lavt energibehov og tar i bruk beste praksis-løsninger innenfor varme, kjøling, ventilasjon og belysning. Fantoft Utvikling AS, Lars Jønsson AS og Sweco Norge AS har sammen hatt som målsetning å bygge et svært energi- og miljøvennlig bygg. BREEAM-sertifisering er et bevis på byggets gode energi- og miljøkvaliteter. Både Sweco og Lars Jønsson har tidligere erfaring med BREEAM-prosjekter.

BREEAM-NOR revisjonen

Prosjektet scorer spesielt godt på innovative energiløsninger, hvilket Enova har gitt støtte til. Bygget er oppført som passivhus og har energimerke A. Energiforsyningen er basert på varme/kjølemaskiner med naturlige kjølemedier, som er tilknyttet brønnpark. På taket er det et 400 kvadratmeter solcellepanel, med forventet bidrag på 42.000 KWh. Det er også integrert solcellepanel på sydfasaden.

Erfaringer til gjenbruk og fremtidige planer

Det er lagt til rette for at det fremtidig kan bygges inntil fire etasjer på toppen av bygget. De innovative energiløsningene gir nyttige erfaringer som er overførbare til de fleste andre prosjekt.

Det er installert ca. 60 energimålere i bygget som er koblet opp mot visningsskjermer i foaje. Gårdeier, leietaker og brukere i bygget får får alle info om energiforbruk i sann tid, noe som fører til økt bevissthet rundt energibruken.

Bygningsinstallasjoner

Ventilasjon ivaretas med behovsstyrt ventilasjon fra Lindinvent. I kontorene er det aktive ventiler koblet opp mot sentralavtrekk med aktive reguleringsspjeld. Disse er enten koblet mot eller utrustet med nærværs detektorer og temperaturfølere. Hver sone står i utgangspunktet i økonomimodus med minimal lufttilførsel, og aktiveres ved deteksjon av personer. Sonen går da i komfort-modus, og reguleres aktivt dersom temperaturen overstiger settpunktet med 2 grader. Ventilasjonen går tilbake til økonomimodus når det ikke lenger er nærvær i respektive lokale.

Det er installert delmålere for energi og web-basert sentral driftskontroll (BMS) med overvåkning og presentasjon av resultater for systemene:

 • Romoppvarming og ventilasjonsvarme
 • Kjøling (romkjøling og ventilasjonskjøling)
 • Vifter og pumper
 • Belysning og teknisk utstyr

Det er også installert et solcelleanlegg (400 m2) på sydfasaden.

Fordeler med BREEAM-sertifiseringen

For leietaker har kravet til brukerveiledning i BREEAM gitt en veldig god struktur på informasjonsflyten og har sikret en veldig god prosess på innflytting og bruk av arealene på en riktig måte. Det strenge kravet til maksimalt antall parkeringsplasser og dermed begrenset bilparkeringskapasitet har også vært en katalysator for endring og bidrar til at brukerne endrer til mer bærekraftige reisevaner.

Om prosjektet
Prosjektteam