ASKO Oslofjord AS

Miljø og energi har stått sentralt under planlegging og bygging av ASKOs nye helautomatiserte plukklager i Sande. Regionlageret, som er på cirka 44 500 kvm og med et fotavtrykk på 27 700 kvm hadde en målsetning om å være det første lagerbygget i norden som oppnår BREEAM Outstanding – og denne målsetningen ble innfridd. Det nye regionlageret skal betjene om lag 300 av NorgesGruppens dagligvareforretninger i store deler av Viken, nordøstre del av Telemark og nordre del av Vestfold. 

Ut i fra beliggenhet og logistikk var den 140 mål store tomten sentralt plassert i Sande svært gunstig, cirka 40 minutter fra Oslo og to-tre minutter fra avkjøringen på E18. Men tomten lå utfordrende til med tanke på grunnforholdene, og det ble lagt ned en stor jobb i selve tomteopparbeidelsen.

En krevende, men miljøvennlig tomt 

ASKOs ambisjoner å være klimanøytrale og bærekraftige, og vil derfor at miljøpåvirkningen fra deres virksomhet skal være så liten som mulig. Derfor valgte selskapet en tomt som hverken var dyrket eller på dyrkbar mark. ASKO OSLOFJORD skulle bygges på en fast grunn / bergtomt, og opparbeidingen av tomten var et krevende arbeid. Blant annet ble 300.000 kubikkmeter fjell sprengt ut og gjenbrukt til planering av tomta. I tillegg er det kjørt bort 500.000 faste løsmasser til deponi. Tomten ble rensket ned til fjellet, steinmasser ble fylt på og komprimert for at bygget skulle stå støtt. 

Det bevisste valget av tomt på en fjellgrunn som ikke beslaglegger verdifull matjord ble spesielt verdsatt av foreningen Vestfold Jordvern, som tildelte ASKO OSLOFJORD Årets Jordvernpris 2020.

Mange bærekraftige tiltak

BREEAM-NOR standarden stiller krav til god planlegging, analyser og gjennomføring innen 9 ulike områder. De bærekraftige tiltakene i lagerbygget og kontorlokalene handler om flere ulike ting: Blant annet om avfallshåndtering i byggeperioden, gjenvinning av varmeproduksjonen i kjølelageret til resten av bygningsmassen, bærekraftige materialvalg – eksempelvis bruk av lavkarbonbetong – minimering av støv- og støybelastninger og behovsstyrt ventilasjon. Egenproduksjon av energi er også en viktig faktor. 

Ledelse:
Tilrettelegging for god drift, entreprenørenes «orden i sysakene», LCC-beregninger og levetidskostnader, og byggeveileder for brukere og driftsteknikere, 

Helse og innemiljø:
Lys, temperatur, akustikk og luftkvalitet, brukerkontroll/styring, samt redusere forurensning i inneluft.  

Energi:
Energieffektivitet, måling, energieffektivt utstyr, energiforsyning med solceller og lagring/gjenbruk av overskuddsvarme. 13 200 kvadratmeter av bygget er dekket med solcellepaneler og solcellepanelet forsyner bygget med 1,6 – 2 gigawatt timer per år, noe som utgjør cirka 20 prosent av forbruket som kreves til drift av kjølemaskinene og automasjonsanlegget. Den resterende energien som trengs for å drifte bygget hentes fra ASKOs vindkraftanlegg i Rogaland og på Lista,

Transport
Tilrettelegging og sikkerhet for gående og syklister, varelevering og manøvrering på tomten, 

Vann:
Reduksjon av vannforbruk med drikkevannskvalitet, vannmåler og lekkasjedeteksjon, håndtering av overvann 

Materialer:
Reduksjon og minimalisering av mulige miljøgifter, livsløpsvurderinger, levetid, robusthet og ansvarlig innkjøp, 

Avfall:
Avfallshåndtering i byggefasen og tilrettelegging for god avfallshåndtering i drift, 

Arealbruk og økologi:
Biologisk mangfold og lokalt artsmangfold, sedumtak og «humlehotell». Takflatene er dekket av 5600 kvm sedumplanter. 

Forurensning:
Redusere og kontrollere lokale utslipp, CO2 som kuldebærer, NOx, redusere støy og lysforurensning, minimere mulighet for flom).

BREEAM-NOR Outstanding

I sum har alle disse bærekraftige tiltakene gitt ASKO OSLOFJORD BREEAM-NOR sertifiseringsgrad Outstanding som det første lagerbygget i norden.

Kilde:
byggeindustrien.no

 

Om prosjektet