Endring i TEK17 om energiforsyningskrav for bygninger over 1000m2

Vi er positive til å stille et strengere krav til energifleksibilitet og da primært for å begrense elektrisitet til oppvarming, men mener det bør kunne gis fritak til bygg med svært lavt oppvarmingsbehov.